Rezervujte si svoje miesto ...

Počet miest je obmedzený ...

Cenník pobytu v Táborisku

Zemplínska šírava 2021
Dospelí a mládež
€ 4 € 4
Osoba - cena / noc
Deti do 6 rokov
€ 2 € 2
Osoba - cena / noc

Cenník 2021 : :

Táborisko, Zemplínska šírava 2021

 • Osoby 6 rokov a viac          4 eur
 • Deti do 6 rokov                   2 eur
 • Auto/motorka                     4 eur
 • Skúter za autom                 4 eur
 • Príves                                    4 eur
 • Stan                                       4 eur
 • Karavan                                6 eur
 • Kemper – mobilný dom     6 eur
 • Pes                                         3 eur

Voľné miesta na Júl a August 2021

Neváhajte a objednajte si konkrétne svoje miesto ešte dnes ...

Stany : :

Stojisko pre auto 10m x 5m plocha
0

Karavány / prívesy : :

Stojisko 10m x 10m plocha
0

Obchodné podmienky : :

Vzťah medzi Klientom a firmou Šírava Park, s.r.o. (ďalej len „klient a prenajímateľ“) sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktoré sú doplnené a upravené ďalej uvedenými podmienkami, ktoré sú záväzné pre obe strany.

Zmluvný vzťah medzi Prenajímateľom a Klientom vzniká podpísaním nájomnej zmluvy obidvomi stranami (v dvoch vyhotoveniach) a po obdržaní zálohy vo výške 50% ceny.

Ak Klient zruší svoju rezerváciu, bude mu vrátená doposiaľ zaplatená čiastka znížená o nasledovné storno poplatky:

 • do 30 dní pred začiatkom výletu 0% zálohy
 • do 14 dní pred začiatkom výletu 30% zálohy
 • do 7 dní pred začiatkom výletu 50% zálohy
 • menej ako 7 dní pred začiatkom výletu 100% zálohy

Zmeny a zrušenie objednávky zo strany prenajímateľa:
Prenajímateľ má právo na zrušenie objednávky v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok (povodne, nízky vodný stav, dlhotrvajúci silný dážď, víchrice) alebo iných nepredvídaných skutočností spôsobených zásahom vyššej moci (epidémie, pandémie, vojny, vojnové stavy, výnimočné stavy, prírodné katastrofy a pod.). V tom prípade bude nájomcovi vrátená záloha v plnej výške.

Ďalej si prenajímateľ vyhradzuje právo na zrušenie objednávky v prípade, že nájomca alebo osoby ním zastúpené javia známky nadmerného požitia alkoholu alebo iných návykových látok. V takomto prípade nebude nájomcovi vrátená záloha.

V prípade, že Klient podáva záväznú objednávku v prospech ďalších osôb, zaväzuje sa, že prevezme všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy i za osoby, ktoré zastupuje.

Šírava Park, s.r.o.

01. 06. 2021 – 20. 09. 2021

Klient je povinný ubytovať sa na recepcii pri vstupe do areálu v čase od 12:00 do 22:00

Klient je povinný odubytovať sa na recepcii pri vstupe do areálu v čase od 8:00 do 11:00.

V deň odchodu je potrebné opustiť areál do 11.00 hod.

Ak chcete svoj pobyt predĺžiť, je potrebné nahlásiť to na hlavnej recepcii (pri vstupe) najneskôr do 10:00 hod.

Úhradu zálohy nájmu môže Klient realizovať bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet:

Názov účtu: Šírava Park, s.r.o.

Číslo účtu : SK77 0900 0000 0051 6693 6805

Ceny sú stanovené platným cenníkom. Doplatok ceny uhradí Klient vždy v hotovosti pri ubytovaní sa (ak nie je dohodnuté inak).